• Snabb och effektiv hantering av geografisk informationSnabb och effektiv hantering av geografisk information

myCarta - Geografisk informationsplattform

myCarta är en modern och flexibel plattform för att bygga system för hantering av geografisk information. 

 

Geodata

Geodata

Webb & App

Webb & App

Verksamhetssystem Kart- och mät

Kart- och mät

Visning

Vill du se hur myCarta fungerar? Vi visar dig gärna!

KONTAKTA OSS FÖR
EN VISNING

Våra tjänster

Vi hjälper dig att hitta rätt med din verksamhet.

Läs mer

Smarta integrationer

Det finns flera smarta integrationer till myCarta.

Läs mer

Support

Våra medarbetare är alltid redo att hjälpa dig.

Läs mer

myCarta för Geodata

 

Desktop

myCarta Desktop

myCarta Desktop är ett verktyg för användarvänlig och kraftfull presentation av geografisk information. Programmet är ett effektivt komplement till den befintliga GIS-miljön för att ge en bred skara användare enkel tillgång till kart- och registerinformation. Programmet gör det enkelt att koppla data från andra system till sina kartor. 

Programmet är optimerat för att snabbt läsa och visa data från olika datakällor. I grundversionen ingår bl.a. stöd för läsning av geometrier från Oracle Spatial, Microsoft SQL-server 2008, ESRI Shape, SDE och personliga geodatabaser, WMS, XML, GML, TileCache m.fl. Utöver detta så ingår myCartas eget mycket snabba och kompakta filformat som bl.a. möjliggör att man kan ta med stora datamängder ut i fält. 

myCarta har avancerad manérhantering för att möjliggöra skapande av snygga och lättlästa kartor. Varje kartskikt kan individuellt optimeras för snabb uppritning, hög kvalitet med kantutjämning (antialias) eller något däremellan. Ytor, linjer, texter och symboler kan göras delvis genomskinliga (alphablending) för att låta underliggande data synas igenom. Texter kan förses med en gloria (halo) som höjer kontrasten och därmed läsbarheten. Visningsregler kan sättas upp individuellt för varje lager där bl.a. synligheten kan justeras inom vissa intervall och gränsvärden sättas för hur stor eller liten text som skall ritas ut. 

Användarvänlighet
I myCarta kan man lätt koppla upp sig mot valfri databas som innehåller någon typ av georefererad data och skapa sökmallar. Det kan t.ex. vara mot en vy med fastighetsinformation i Oracle, en tabell med adresskoordinater i Microsoft Access eller en tabell med x- och y-koordinater tillhörande något verksamhetssystem.

myCarta GO

              

Loadern

myCarta Loader

Loadern förenklar laddning av kartdata till databas. Med denna produkt kan man ladda olika kartformat till databas för vidare uppsättning i olika verksamhetssystem. Loadern kan hantera samtliga vektorbaserade kartformat som myCarta har stöd för. Indatat kan grupperas och bearbetas med hjälp av ett enkelt gränssnitt. Grupperingen medför att indata från en och samma källa kan hanteras och bearbetas olika. Detta är till exempel användbart om man ska läsa in en DWG-fil med data som ska till olika måltabeller. Bearbetningen omfattar bland annat villkor, uttryck, kodlistor och relationer.

            

VA-edit_368x207

myCarta Geometri

Geometri är ett komplett redigeringsverktyg för användarvänlig karthantering inom ett stort antal organisationer. Geometri innehåller möjligheter att redigera data till databaser på ett enkelt och intuitivt sätt. Modulen innefattar ett stort antal funktioner för att skapa ett kraftfullt redigeringsverktyg. 

myCarta Offline
myCarta Offline är ett tillägg till myCarta Geometri som gör det möjligt att skapa en lokal kopia av en hel karta. Kartan blir kopplad till en filbaserad databas i standardformatet GeoPackage. I databasen finns triggrar som känner av alla förändringar som görs, oavsett i vilket kartprogram de utförts. Frånkopplad från intranätmiljön kan man sedan använda hela myCarta Geometri för att skapa och förändra data. Efter avslutat offline-arbete kan hela eller delar av förändringarna synkas tillbaka in i verksamhetsdatabasen.

Ledningskollen

Ledningskollen

Modul Ledningskollen är ett tillägg till myCarta som är kopplad till en webbtjänst för systemintegration från Ledningskollen.se.

Ledningsägare gör det möjligt att hantera sina ärenden för Ledningskollen direkt i myCarta så att man exempelvis kan se den planerade grävytan i samma karta som ledningsnätet. Det är även möjligt att snabbt exportera närliggande ledningsnät kring ett grävområde. Ledningskollens ärenden kan sparas ner i en databas för att exempelvis kunna visa pågående ärenden för alla användare eller för att enklare kunna söka fram gamla ärenden.

Frågare gör det möjligt att skapa Ledningskollens grävärenden direkt i myCarta. För en snabb och enkel hantering kan man fylla i stora delar av ett grävärende och använda som en grundmall. 

Är du nyfiken på hur det ser ut? Kolla in Ledningskollen i filmen nedan!

Film - Ledningskollen myCarta

 
myCarta Server_ljusblå

myCarta för Webb

myCarta Server fungerar som WMS-distributör, vilket innebär att alla kartdefinitioner som skapas i myCarta Desktop, kan produceras direkt som WMS-tjänster för vidare publicering till eMap eller andra produkter som hanterar WMS inom kommunen. 

  • WMS standardgränssnitt mot dina myCarta-kartor
  • Inbyggd tile-cache för skalbarhet och prestanda
  • Koordinattransformation av data
  • Enkelt och kraftfullt arbetsflöde för att med avancerade manér publicera geografisk information som webbtjänst.

myCarta Server & eMap

myCarta WMS Server är en ASP.NET webbapplikation som visualiserar och exponerar ut geografisk information via WMS-tjänster (OGC Web Map Service). Det innebär att geografiska data, lagrade i t ex Oracle Spatial, ArcSDE, Shape-filer med mera, kan göras åtkomligt på internet eller intranätet och kan användas av andra GIS-klienter, till exempel ArcGIS, MapInfo, GeoMedia och Google Earth, eller kanske som webbkarta i till exempel OpenLayers. En internetförbindelse är allt som krävs för att få tillgång till den geografiska informationen i sin handenhet ute i fält.

Tekniken
myCarta WMS Server stödjer WMS Basic Profile (GetCapabilities, GetMap och GetFeatureInfo) för version 1.1.1 respektive 1.3.0. myCarta WMS Server är byggd med senaste .NET-tekniken och körs i Microsofts IIS (Internet Information Server) version 5 eller senare. Applikationen är byggd med prestanda, skalbarhet och enkelhet som främsta ledstjärnor. Som extra skjuts åt prestandan finns stöd för så kallad tile-cache. Förgenererade eller efter hand skapade kartbilder sparas på disk för snabb åtkomst via WMTS-gränssnitt (OGC Web Map Tile Service) eller TileCache-gränssnitt. Behörighetskontroll kan ske via Basic Authentication (helst i kombination med SSL).

myCarta eMap
myCarta eMap är en webbkarta som ingår i myCarta Server. Den är en så kallad inbäddad Webb-kartprodukt byggd mot OpenLayers. Den läser, precis som alla moduler i myCarta, alla kartor som produceras av det administrativa verktyget myCarta Desktop. Den är enkel att infoga i till exempel kommunens hemsida på avsedd plats.

myCarta WebMap

myCarta WebMap är en webbkarta som kan köras direkt i en webbläsare eller i en smartphone. Produkten är ett bra verktyg för att enkelt kunna sprida organisationens kartor utan att behöva installera något program, internt eller externt. Kartorna sätts upp som vanligt i myCarta och publiceras mot webben via myCarta Server. 

Förutom huvudkartan så går det att ha en eller flera valbara bakgrundskartor samt funktioner som bland annat infoklick, GPS-position, utskrift, mätverktyg och informationsrutor. Som tilläggstjänst så finns även fastighetsrapporter via våra FR Direkt-tjänster.

 

Verksamhetssystem Kart- och mät

FR Direkt

FR Direkt

Med myCarta FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress- och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot ArkenProxy för slagning mot Lantmäteriets akter.

myCarta FIR

myCarta FIR är vår produkt för hantering av hämtning och uppdatering av fastighetsinformation från Lantmäteriet till en lokal databas, enligt ÖFF11-formatet. Aviseringsfilerna, som hämtas veckovis eller dagligen, ingår som en integrerad del i myCarta FIR och kan antingen schemaläggas eller köras manuellt. Tillsammans med koppling mot lokalt lagrad GSD-data kan man enkelt skapa egna verksamhetsskikt som uppdateras samtidigt som databaserna uppdateras, till exempel kommunalägd mark eller byggnader med olika utseende beroende på byggnadstyp. myCarta FIR följer Lantmäteriets struktur och är helt öppen att ansluta till de verksamhetssystem som har behov av dess data utan begränsningar.

FR Direkt

BAL

myCarta BAL är ett system för tjänstebaserad uppdatering av kommunernas byggnader, adresser och lägenheter mot Lantmäteriets centrala register. Systemet ersätter kommunernas nuvarande, ofta krångliga, hantering av byggnader och adresser via Lantmäteriets LINA-system. 

Med myCarta BAL ajourförs byggnaderna, adresserna och lägenheterna direkt i kartsystemet och förändringar synkroniseras automatiskt med Lantmäteriets system. Även förändringar som görs av Lantmäteriet synkroniseras automatiskt tillbaka till kommunens system.

myCarta BAL är godkänt av flera kommuner och uppfyller Lantmäteriets krav för att ajourföra adresser, byggnader och lägenhetsinformation direkt mot Lantmäteriets system för tjänstebaserad uppdatering BAL.

DRK

myCarta DRK är ett system för kommuner som arbetar med kvalitetsutveckling av nationella registerkartan beträffande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar. Systemet innehåller dels en synkroniseringstjänst som dygnsvis automatiskt uppdaterar kommunens kopia av registerkartan, dels stöd för att jobba systematiskt med kvalitetsutveckling av registerkartan. Synkroniseringstjänsten kan köras helt fristående.

Jobba lokalt, uppdatera centralt
Arbetet med kvalitetsutveckling, där man bland annat hanterar inmätningar av gränsmarkeringar och ger förslag på nya och/eller förändrade gränser, sker ärendevis för att hålla isär parallella kvalitetsförbättringar. När ett ärende avslutas skapas automatiskt en Registerkarte-GML med förändringar samt alla övriga dokument som skall levereras till Lantmäteriet.

myCarta DRK kan även användas av KFF-kommuner som vill jobba med förrättningsförberedande åtgärder och NDRK-kommuner som enkelt vill återsynkronisera fastighetsdata.
 
Läs gärna mer om DRK på lantmateriet.se >

ark direkt

myCarta Akt Direkt

myCarta Akt Direkt ger tillgång till förrättningsakterna precis på samma sätt som ArkenProxy tidigare gjorde. Det innebär att befintliga system kopplade mot ArkenProxy enkelt kan pekas om mot myCarta Akt Direkt. 

myCarta Akt Direkt ingår som en del i myCarta FR Direkt modulen och ger tillgång till förrättningsakter inne i våra program samt i våra fastighetsrapporter. myCarta Akt Direkt kan naturligtvis användas helt fristående som direkt ersättare för Lantmäteriets ArkenProxy.

 
mycartago

myCarta GO

myCarta GO är en generisk kartapp för plattformarna iOS och Android. Appen kan konsumera organisationens egendefinierade kartor som enkelt sätts upp i myCarta Desktop eller myCarta Composer. I myCarta GO kan användare växla mellan kartor och bakgrundskartor. Det går även att söka,använda mätverktyg, hitta sin position och informationsklicka på enskilda objekt i kartan. Allt skyddas av vår penetrationstestade inloggningstjänst.

 

Smarta integrationer och tillägg

Castor

myCarta Castor är en koppling mellan bygglovssystemet Castor och myCarta Desktop. Kopplingen gör det möjligt att i Castor starta upp myCarta Desktop för visning och vice versa.

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet. 

TA-plan

Skapa TA-planer i VA-banken och myCarta.
Är det klipp och klistra som gäller när TA-planen ska tas fram eller skissar ni till och med för hand?

Nu kan du skapa en TA-plan efter dina behov på ett enkelt och smidigt sätt direkt i kartan. Editera TA-planen direkt i VA-banken eller i myCarta, skriv ut den eller gör en PDF och skicka den till väghållaren och till berörd personal på plats.

I filmen visar Jocke hur det kan se ut när man jobbar med TA-planer i VA-banken. Vill du veta mer? 
Hör av dig till oss!

Skapa TA-plan

 

Lämna önskemål

Vad skulle du vilja se att vi utvecklade i myCarta? Mejla oss dina tips på förbättringar!

Lämna önskemål

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV